Bác sĩ CKI: Hoàng Văn Chương


Bác sĩ CKI: Hoàng Văn Chương

Chức danh: Phó Giám đốc, Phụ trách Phòng Dân số & TTGDSK

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI Nội