Thông báo yêu cầu Tư vấn thẩm định giá về mua sắm hàng hóa cho Trung tâm y tế huyện Bình Liêu năm 2024

Chi tiết đính kèm file:

https://drive.google.com/file/d/1kfXoHrtQB2iYssCBP5sn4gyNlou9BHr1/view?usp=sharing