Bác sĩ

Bác sĩ CKI: Ngô Thị Bình

Bác sĩ CKI: Ngô Thị Bình

Bác sĩ CKI: Hoàng Văn Chương

Phó Giám đốc TTYT Bình Liêu

Bác sĩ CKI: Hoàng Văn Khải

Phó Giám đốc TTYT Bình Liêu