Thông báo mời báo giá thuốc của Trung tâm Y tế huyện Bình Liêu

Chi tiết link đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1b7_iePL7Yb10wx2XsEVEHsR3cWRJnBnE/view?usp=sharing