Thông báo Yêu cầu báo giá vật tư y tế, hoá chất sinh phẩm sinh phẩm xét nghiệm năm 2024-20245

Chi tiết link đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1aktwn9M9CPB8uWlyL7_5ihuVqhJdDkNa/view?usp=sharing