Trung tâm Y tế huyện diễn tập xử lý tình huống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ

https://binhlieu.quangninh.gov.vn/Trang/ChiTietTinTuc.aspx?nid=9292

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bình Liêu